Skip to main content

Lysol Desinfektionsmedel för tvätt

Lysol Desinfektionsmedel för tvätt

Lysol-LaundryDisinfectant-FreshLinen-720m-640x640.png

När vi tvättar på låg temperatur kan det hända att bakterier och virus i ett plagg överlever och överförs till andra plagg. Tillsätt Lysol Desinfektionsmedel för tvätt i tvättmedelsfacket. Det skyddar familjen genom att eliminera 99,9 % av alla bakterier och virus inklusive covid-19 virus.* 

Desinficera för att skydda!**

• Fungerar redan vid 20 °C 

• Tar bort dålig lukt genom att döda de bakterier som orsakar den

• Skonsamt mot både vit- och kulörtvätt

• Utan blekmedel 

• Dermatologiskt testat 

Passar bra för träningskläder, underkläder, barnkläder, hushållstextilier och andra känsliga material. Följ instruktionerna på tvättmärkningen i kläderna. 

*Eliminerar 99,9% av bakterier som E. coli och virus som influensavirus (H1N1) och SARS-CoV-2-virus (Covid-19).

**Använd med försiktighet och följ bruksanvisningen

Döda 99,9 % av alla bakterier: Tillsätt 2 korkar (120 ml) av produkten i sköljmedelsfacket i tvättmaskinen som komplement till tvättmedel. Blötläggning: Tillsätt 1 kork (60 ml) i 2,5 liter vatten (20 °C) och blötlägg i 10 minuter. Så här dödar du virus: Blötläggning: Tillsätt 1 kork (60 ml) i 2,5 liter vatten och blötlägg i 15 minuter.

pr. 100g Vätska - 1,44g Dialkyl Dimethyl Ammonium Chlorid(DDAC (C8-10)) & 0,96g alkyl(C12-18) Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorid (ADBAC (C12-18)), desinfeksjonsmiddel,<5% nonjontensider, parfym, Butyl Phenyl Methyl Propional, Hexyl Cinnamal, Citronellol.

Innehåller DDAC(C8-10)/ADBAC (C12-1). Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

 

Tillgänglig i: 720 ml & 1.2 l